Miłego szycia / Happy sewing

(ENG.below) Jak radzić sobie z wszechogarniającym napięciem? Próbuję zawczasu przygotować sobie rzeczywistość na nadchodzący dzień; usiłuję ją ogarnąć, by zapewnić sobie maksimum bezpieczeństwa. Nigdy się to nie udaje. By zmniejszyć napięcie, przeżywam „jutro” dziesięć razy dzisiaj, co tylko zwiększa stres. Czy pomyślałam o tym? A o tamtym? Czy wzięłam pod uwagę to – a tamto? Wyobrażam sobie siebie ubierającą się, wychodzącą z domu, wracającą do niego, wyprowadzającą psa, jedzącą posiłek. Odgrywam tę samą rolę dziesiątki razy zanim wyjdę na scenę.

Wczoraj udało mi się odpocząć od napięcia – pojechaliśmy w góry. Odkrywam, że podczas kilkukilometrowego, rytmicznego marszu gubię mojego Wewnętrznego Oprawcę. Kategorie, którymi mnie mierzy każdego dnia – na ile byłam przydatna, na ile byłam ciężarem i zmartwieniem – milkną, a ja wypełniam się spokojem, skupieniem i radością. Wszystko przestaje mnie dotyczyć, dotykać. Jest tylko bieżący krok i wysiłek.

Gdy jesteś chory, bardzo łatwo wpaść w jeden z dwóch biegunów: „jestem ofiarą choroby” albo „walczę z chorobą i wygrywam”. To dwie strony tej samej monety; zmienia się tylko to, kto tym razem jest górą. Odkąd zachorowałam, szukam swojej metafory dla chorowania, która nie pochodziłaby ze słownika „walki”. „Walka” daje bowiem iluzję wpływu – a jak można wpływać na urojenia czy halucynacje? Co więcej, każdej domniemanej „wygranej” towarzyszą dziesiątki „przegranych”.  Szybko więc stajesz się zmęczoną wojowniczką; czasem gorzką i z poczuciem niesprawiedliwości. Tak jakby życie dałoby się mierzyć kategoriami „sprawiedliwości”.

Szukam swojej chorobowej metafory i dziś kojarzy mi się ona z szyciem. Zszywasz, prujesz, poprawiasz, zszywasz, prujesz; materiał się zagina, dekoncentrujesz się i wychodzi krzywy ścieg; prujesz i zaczynasz od poprzedniego miejsca. Z czasem orientujesz się, że nie chodzi już o to, by koniecznie uszyć to, co zamierzałaś, ale by szyć i odnajdywać w tym swój rytm, odnajdywać w tym siebie.

Miłego szycia zatem.

How to deal with an overwhelming anxiety? I try to prepare myself for the coming day in advance; I try to embrace reality to ensure maximum safety. I never succeed. To reduce tension, I experience „tomorrow” ten times today, which only increases stress. Did I think about it? And about that? Did I consider this – and that? I imagine myself getting dressed, leaving the house, returning to it, walking the dog, eating a meal. I play the same role dozens of times before actually going on stage.

Yesterday I was able to relax from tension – we went to the mountains. I discover that during a rhythmic walk of several kilometers I lose my Inner Torturer. The categories he measures me with every day – how useful I was, how much I was a burden and worry – fall silent, and I fill my mind with calmness, concentration and joy. Everything what’s been affecting me and touching me stops. There is only a current step and an effort.

When you are sick, it is very easy to fall into one of two poles: „I am a victim of the illness” or „I fight the illness and I win.” These are two sides of the same coin; the only thing that changes is who’s on the top this time. Since I got sick, I am looking for my metaphor for illness that would not come from the dictionary of „war and fight”. „Fight” gives the illusion of influence – and how can one influence delusions or hallucinations? What’s more, each supposed „win” is accompanied by dozens of „lose.” Thus, you quickly become a tired warrior; sometimes bitter and with a sense of injustice. As if life could be measured in terms of „justice.”

I am looking for my disease metaphor and today I associate it with sewing. You sew, unstitch, correct, sew, rip; the fabric bends, you get distracted and the crooked stitch comes out; you unstitch and start from the previous place. With time, you realize that it is no longer necessary to sew what you intended, but just to sew and find your rhythm in it, find yourself in it.

Happy sewing everyone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.