pomoc sprzątająca / cleaning help

(ENG.below) To był bardzo intensywny dzień. W dodatku bez Lorazepamu…wcześnie wstałam, lekarz, spotkanie z nową koleżanką (stres – jak to będzie), bieganie, sprzątanie, zakupy, pies…przyszło mi do głowy, że funkcjonowałam dziś jakbym była zdrowa i jakoś dziwnie mi z tą myślą. Zdrowe życie jest takie wymagające! Jak bieg przez płotki; plan – zadania – raz dwa trzy, działanie. Życie chore wygląda raczej jak spływ dziką rzeką bez sprzętu; wymaga nieco innych „zdolności” niż mobilizacja i realizacja planu; potrzebne jest raczej ciągłe dostosowywanie się do zmieniających okoliczności.

Mam nadzieję, że nie zalałam mojej nowej, zdrowej koleżanki historią własnej choroby. Mój Wewnętrzny Krytyk podpowiada oczywiście, że potrafię odstraszyć każdego moim ględzeniem o oporności na leki, nawracających symptomach i życiu wolnym od nadziei. Jako że ćwiczę ostatnio Życzliwy Dialog z Samą Sobą, odpowiadam sobie, że przecież A. jest dorosła i gdyby miała dosyć, nie umawiałaby się ze mną na następne, potencjalne spotkanie.

Co więcej, jutro spotykam się z kolejną znajomą. Coś mi się wydaje, że zawstydzona dzisiejszą otwartością postawię jutro na słuchanie. Mam nadzieję, że nie zapomniałam, jak to się robi…kiedyś byłam psycholożką i przepadałam za tym doświadczeniem. Zanurzenie się w cudzym świecie przeżyć i myśli było zawsze jak prezent; każdy człowiek – jak mikrokosmos w całym swoim pięknie, czasem groźnym, czasem zupełnie bezbronnym, przepastnym albo boleśnie skurczonym. Pomagałam porządkować bałagany w głowie i sercach. Taka pomoc sprzątająca.

Aktualnie, siedząc dwa razy w tygodniu na fotelu zwrócona twarzą do mojego psychiatry, uczę się być po drugiej stronie. Powoli rozplątujemy mój wewnętrzny dialog. Czasem idzie nam lepiej, czasem gorzej, zwykle bardzo powoli. Lekcja cierpliwości i wdzięczności – wobec pomocy sprzątających.

A w domach wariatów, uwierz mi, jest niebywały nieporządek.

It was a very intense day. In addition, without Lorazepam … I woke up very early, went to see my doctor, then for meeting with a new friend (stress – how it will be); running, cleaning, shopping, walking the dog … it occurred to me that I was functioning today as if I was healthy and I felt somehow weird with that thought. Healthy living is so demanding! Like hurdles; plan – tasks – one two three, action. Sick life looks more like rafting down a wild river without equipment; it requires slightly different „capabilities” than mobilization and plan implementation; rather constant adaptation to changing circumstances is needed.

I hope I haven’t flooded my new healthy friend with my own medical history. My Inner Critic, of course, suggests that I can scare everyone off with my huffing about medication resistance, recurrent symptoms, and a life free of hope. As I have been practicing Friendly Dialogue with Myself lately, I answer that after all A. is an adult and if she had enough, she wouldn’t like to arrange with me a next potential meeting.

What’s more, I’m meeting another friend tomorrow. It seems to me that embarrassed by today’s openness I will stay with listening tomorrow. I hope I haven’t forgotten how to do it … I used to be a psychologist and I loved this experience. Immersion in someone else’s world of emotions and thoughts was always like a gift; every person – like a microcosm in all its beauty, sometimes dangerous, sometimes completely defenseless, cavernous or painfully shrunken. I helped to organize the mess in people’s heads and hearts. Such… cleaning help.

Currently, sitting twice a week in an armchair facing my psychiatrist, I am learning to be on the other side. We’re slowly unraveling my internal dialogue. Sometimes we are doing better, sometimes worse, usually very slowly. Lesson of patience and gratitude – towards cleaning helpers.

And in the houses of crazy people, believe me, there is an incredible mess.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.