z pogranicza / from the borderline

(ENG.below)

Nikt nie ma dla mnie czasu. Nikt nie chce ze mną rozmawiać. Dla nikogo nie jestem ważna. Mogłoby mnie w ogóle nie być. Mogłabym zniknąć, nikt by nie zauważył. Już nikt mnie nie kocha. Jestem samotna, odsunięta na boczny tor, opuszczona. Muszę zrobić coś dramatycznego, by zwrócić na siebie uwagę.

To tylko jeden z typowych wewnętrznych dialogów typu bordeline. Mój wewnętrzny dialog. Przestraszone dziecko, które wyciąga ręce i jednocześnie boi się, że napotka tylko powietrze. Nie ma się czego chwycić, spada w ciemność.

Najbardziej typowe dla osobowości borderline jest niezwykle silne pragnienie bardzo bliskiej, wyłącznej relacji z drugą osobą i jednoczesny lęk dwojakiego rodzaju. Po pierwsze lęk przed „pochłonięciem” przez drugą osobę, a po drugie – lęk przed porzuceniem przez nią. Prowadzi to do stanu silnego napięcia emocjonalnego. Często zdarza się, że w sytuacji takiego napięcia emocjonalnego osoby te podejmują próby samobójcze, okaleczają się, doświadczają przemijających stanów psychotycznych (np. urojeń prześladowczych). Za: https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/zaburzenia_osobowosci/74280,osobowosc-borderline-informacje-ogolne

Staram się oddychać tak, jak nauczyli mnie w klinice. Kołysać się na wielkiej piłce relaksacyjnej. Wdycham zapach lawendy. Gorąca kąpiel; czuję, że nie znikam zupełnie, czuję znów swoje ciało pod dotykiem cytrynowego balsamu. Cukierek chilli (tak, istnieją takie) przywraca mnie do rzeczywistości. Włączam spokojną muzykę, melodyjną medytację. Nie jestem już malutka. Jestem dorosła i czuję się samotna, choć samotna nie jestem; chwilowo moi bliscy są zajęci. Smutno mi.

A jednak nie jestem sama. Istnieje mnóstwo osób, które przeżywają podobne trudności, podobny ból, dialog wewnętrzny i lęk. Podstawowy problem typu borderline to regulacja emocji. Czujemy albo wszystko, albo nic. Ta pustka przejmuje nas ogromnym lękiem, porównywalnym tylko do lęku czucia za dużo.

Praca nad sobą idzie mi powoli, ale robię postępy. Dziś tylko jeden miligram Lorazepamu.

Nobody has time for me. Nobody wants to talk to me. I’m not important to anyone. I might not be there at all. I could disappear without anyone noticing. Nobody loves me anymore. I am lonely, sidelined, abandoned. I have to do something dramatic to get attention.

This is just one of the typical internal bordeline dialogues. My inner dialogue. A frightened child who stretches out her arms and at the same time is afraid that she will only encounter empty air. Nothing to grab onto, she falls into the dark.

The most typical of borderline personality disorder is an unusually strong desire for a very close, exclusive relationship with another person and two kinds of anxiety at the same time. First, the fear of being „absorbed” by the other person, and secondly, the fear of being abandoned by the other person. This leads to a state of strong emotional tension. It often happens that in a situation of such emotional tension, these people attempt suicide, mutilate themselves, experience transient psychotic states (e.g. persecutory delusions). Translated from Polish source: https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/zaburzenia_osobowosci/74280,osobowosc-borderline-informacje-ogolne

I try to breathe the way they taught me at the clinic. Sway on a great relaxation ball. I inhale the scent of lavender. Hot bath; I feel that I am not completely disappearing, I feel my body again under the touch of the lemon balm. Chilli candy (yes, there are such) brings me back to reality. I turn on quiet music, melodic meditation. I’m not tiny anymore. I’m an adult and I feel lonely, although I’m not; my significant others are just busy today. I’m sad.

Yet I am not alone. There are tons of people who experience similar difficulties, similar pain, internal dialogue and fear. The primary borderline problem is emotional regulation. We feel either all or nothing. This emptiness overwhelms us with a tremendous fear, comparable only to the fear of feeling too much.

My work on myself is slow, but I’m making progress. Today only one milligram of Lorazepam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.