szczepionka / a vaccine

(ENG.below) Życie w sytuacji ciągłej niepewności i zagrożenia, związane z pandemią, może dać ci wgląd w to, jak wygląda rzeczywistość psychicznie chorych. Niepewność, napięcie, niepokój, lęk, liczne obawy wszelkiego rodzaju; co przyniesie jutro? W jakim będę stanie? Co mi grozi? (chorując między innymi na depresję, znajduję się w grupie podwyższonego ryzyka zgonu). Do czego będę musiała się dostosować? Czy kiedyś pojawi się lek, który mi w końcu pomoże? Kiedy przyjdzie kolejna fala symptomów? Na co muszę być ciągle gotowa? Czy następnego dnia będę miała siłę, by…(wstać, zadbać o siebie, ogarnąć mieszkanie, porozmawiać z kimś, itp.) Na co jutro pozwoli mi moja choroba?…Do tego dodajmy konieczność wdrożenia nowych nawyków – regularny sen, brak alkoholu, żegnajcie imprezy i wieczorne wypady, pilnowanie diety, wysiłek fizyczny mimo słabości. W moim przypadku  dochodzi również niezdolność do pracy i konieczność znalezienia alternatywnych aktywności, które będą dawać mi poczucie sensu i satysfakcji. Witamy w naszej codzienności.

Naukowcy intensywnie pracują nad szczepionką przeciw wirusowi, a ja skrycie marzę, by wynaleźli „szczepionkę” na schizofrenię, dwubiegunówkę, depresję, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, chroniczny niepokój, i wiele innych schorzeń psychicznych. Jak cudownie byłoby wrócić do siebie i żyć bez lęku. W trakcie pandemii twoje i moje marzenia są podobne, tylko gdzie indziej ukierunkowane.

Ostatnio każdego poranka budzę się z bolesną świadomością własnych, chorobowych ograniczeń. Niemal zawsze w moich snach jestem zdrowa. Przebudzenie się „do choroby” jest bardzo bolesne. Przez pierwsze kilka minut jawy próbuję nie załamać się faktem, że jestem i najprawdopodobniej zawsze już będę…chora. Próbuję przystosować się do tego, nie płakać już więcej i podejść do tej rzeczywistości ze spokojem. Nocne śnienie odsyła mnie w nieistniejący czas, w którym jestem całkowicie normalna. Tęsknię za tym.

Living in a situation of constant uncertainty and danger associated with a pandemic can give you insight into the reality of the mentally ill. Uncertainty, tension, anxiety, fear, or rather numerous fears of all kinds; what will tomorrow bring? What condition will I be in? What threatens me? (suffering from depression means being prone to a higher risk of death). What will I have to adapt to? Will there ever be a medicine that will finally help me? When will the next wave of symptoms come? What do I need to be ready for? Will I have the strength tomorrow to … (get up, take care of myself, clean the apartment,do the laundry, talk to someone, etc.) What will my illness allow me tomorrow? … Add to this the need to implement new habits – regular sleep, lack of alcohol, goodbye parties and evening outings, keeping an eye on your diet, exercise despite your weakness. In my case, I am also incapable of work and the need to find alternative activities that will give me a sense of sense and satisfaction. Welcome to our everyday life.

Scientists are intensively working on the vaccine against the virus, and I secretly dream that they would invent a „vaccine” for schizophrenia, bipolar disorder, depression, obsessive-compulsive disorder, personality disorders, eating disorders, chronic anxiety, and many other mental illnesses. How wonderful it would be to come back to what was before and live without fear. During a pandemic, probably, yours and my dreams are similar, only elsewhere directed.

Recently, every morning I wake up with a painful awareness of my own disease. I am almost always healthy in my dreams. Waking up „into illness” is very painful. For the first few minutes of waking I try not to break down by the fact that I am and most likely I will always be … sick. I’m trying to adapt to this, not to cry anymore and approach this reality with peace. Night dreaming sends me back to a non-existent time in which I am completely normal. I miss this.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.