Życzenia zdrowia / Good health wishes

(ENG.below) W dobrej wierze. Czasem ze łzami w oczach. Zdrowy wariatowi, i wariatowi wariat.

„Życzę ci przede wszystkim zdrowia” – to najczęściej słyszałam przy wigilijnym stole. Niemal wszyscy chcą, bym (cudownie) ozdrowiała, co, jak wiemy, jest raczej niemożliwe. Wariat wariatowi zdrowia nie życzy. Życzy jak najdłuższych okresów stabilności.

„Bądź dalej dzielna” – na czym ta dzielność miałaby polegać, nie mam pojęcia; czy na tym, że się nie kroję, nie ląduję na intensywnej terapii po nieudanej próbie samobójczej czy nie uciekam z młodym kochankiem do Honolulu?…W moim świecie ja ledwie daję radę, i nie jest to bynajmniej miara dzielności.

„By otaczali cię kochający ludzie” – to biorę z zamkniętymi oczami. Miłość nie ocala mnie od tendencji samobójczych, pustki, lęków i niepokojów, ale tworzy miękką ściółkę, na którą mogę opaść w każdej chwili, zwłaszcza gdy nie mam już sił.

„Kochamy cię taką, jaka jesteś” – yyyy….w to bardzo trudno mi uwierzyć, bo widzę, jak się zmieniłam i zmieniam; te zmiany niosą ze sobą wiele żalu, wstydu i pogardy. Jak można mnie kochać taką jaka teraz jestem? Mój wewnętrzny system mocno się przed tym broni.

„Spokojnej nocy” – tak żegnają się wariaci. Żadnych kolorowych snów, żadnej dobrej nocki, po prostu spokojnej, bo wiemy, jak niespokojnie może być, zwłaszcza w czasie depresji lub manii.

Zamiast wielu przygód – spokoju; zamiast nowych projektów – cieszących oko rysunków; w miejsce kariery – osadzenie i ugruntowanie.

Czuję się jak dziecko, któremu dano kredki, i mamy święty spokój.

 

 

With love. Sometimes with tears in their eyes. Healthy one to a madman and one madman to another.
„I wish you good health” – this is what I heard most often at the Christmas table. Almost everyone wants me  to recover(miraculously), which, as we know, is rather impossible. One mentally ill wishes another something else. He / she wishes the longest periods of stability.
„Continue to be brave” – ​​what that means, I have no idea; that I do not land in intensive therapy after a failed suicide attempt or do not run away with a young lover to Honolulu? … In my world I can barely manage, and this is not a measure of courage.
„That loving people surround you” – I’ll take this one! Love does not save me from suicidal tendencies, emptiness, fears and anxieties, but it creates a soft bedding that I can fall into any moment, especially when I do not have enough power.
„We love you as you are” – yyyy … it is very difficult for me to believe, because I see how I have changed and still change; these changes bring with them much regret, shame and contempt. How can you love me the way I am now? My internal system is strong against this.
„Wishing you a peaceful night” – that’s how crazy people say goodbye. No colored dreams, no nighty nighty, just peace, because we know how restless it can be, especially during depression or mania.
Instead of many adventures – peace; instead of new projects – eye-catching drawings; in place of a career – settling and grounding.
I feel like a child who was given crayons, and we all now have peace of mind.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.